Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2561 (30 ม.ค. 2561)  
บัญชีรายงานรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)  
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)  
กระดาษทำการ 8 ช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมา... (16 ต.ค. 2560)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
งบทดลองก่อน-หลังปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน-เคหะและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน-การเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน-การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน-งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน-บริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน-รักษาความสงบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
รายงานรายจ่ายตามแผนงาน-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (12 ธ.ค. 2560)  

การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเ... (09 มิ.ย. 2560)  

เตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย... (09 มิ.ย. 2560)  

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิ... (12 เม.ย. 2560)

ร่วมให้บริการประชาชน ตามโ... (23 มี.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำก... (23 มี.ค. 2560)

กิจกรรมการอบรมการปลูกพืชผ... (13 ก.ย. 2559)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและกา... (18 ส.ค. 2559)

กิจกรรมเทิดพระเกียรติมหาร... (18 ส.ค. 2559)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วง... (18 ส.ค. 2559)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วง... (11 ส.ค. 2559)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ... (10 ส.ค. 2559)

กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวัน... (10 ส.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (08 ส.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (04 ส.ค. 2559)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วง... (03 ส.ค. 2559)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล... (01 ส.ค. 2559)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วง... (27 ก.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (21 ก.ค. 2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... (17 ก.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.13 ม.6 บ้านห้วยส้านพลับพา ต... (20 เม.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.4 ม.5 บ้า... (20 เม.ย. 2561)  
ราคากลางโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพลับพลา... (18 เม.ย. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.4 ม.5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แ... (04 เม.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.4 ม.5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่ง... (04 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ทำการองค์การบริหา... (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค... (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโ... (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโต๊ะกิจกรรมเด็กพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ 3 ชั้น โล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเส้นเรียบลำห้วยชม... (05 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.12 เชื่อมต่อ ซ.13 บ้านโป่งแพร่ ... (05 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.11/1 ม.1 บ้านป่าซางเหนือ ต.โป่ง... (05 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.5 ม.1 บ้านป่าซางเหนือ ต.โป่งแพร... (05 ก.พ. 2561)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเส้นเรียบลำห้วยชมภู ม.๘ บ้านเหมื... (29 ม.ค. 2561)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.12 เชื่อมต่อ ซ.13 ม.3 บ้านโป่งแพร่ ต.โป่งแพร่ ... (29 ม.ค. 2561)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.11/1 ม.1 บ้านป่าซางเหนือ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ... (29 ม.ค. 2561)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.5 ม.1 บ้านป่าซางเหนือ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เช... (29 ม.ค. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้ง 1) (11 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางห... (18 ธ.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

ที่ตั้ง : เลขที่ 222  หมู่ที่ 3  ตำบลโป่งแพร่  อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ : 0-5377-8249  แฟกซ์ : 0-5377-8249  E-mail : pongphrae2556@gmail.com

www.pongphrae.go.th