Top

งานการเงินและบัญชี

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 2932
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 2932
3 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2926
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 2929
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) 2931
6 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 2927
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 2933
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) 2928
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 2929
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) 2935
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2929
12 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 2931
13 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2927
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 2928
15 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) 2928
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 2927
17 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) 3027
18 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 2940
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 2927
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 2928
21 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) 2930
22 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) 2926
23 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2927
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย