Top

งานการเงินและบัญชี

ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 2200
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 2193
3 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2208
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 2209
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) 2200
6 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 2211
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 2209
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) 2197
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 2207
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) 2213
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2212
12 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 2211
13 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2211
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 2211
15 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) 2208
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 2211
17 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) 2211
18 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 2213
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 2210
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 2215
21 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) 2211
22 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) 2212
23 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2211
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย