Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวกิจกรรม   |   ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์   |   ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อข่าว อ่าน
07 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) 30
07 มิถุนายน 2567 ไข้เลือดออก ระวัง ป้องกัน ลดเสี่ยงรุนแรง 16
04 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 21
27 พฤษภาคม 2567 วิตามินบี 9 สำคัญฉไหน 37
23 เมษายน 2567 การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 720
09 เมษายน 2567 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการนอกสถานที่ของธนาคาร ธกส.สาขาแม่ลาว ปีบัญชี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 719
05 เมษายน 2567 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 720
20 มีนาคม 2567 ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) ครั้งที่ 9/2567 713
08 มีนาคม 2567 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่3(เมษายน -มิถุนายน 2567) 729
07 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 720

ข่าวงานพัฒนาจัดเก็บรายได้   |   ดูทั้งหมด

วันที่ หัวข้อข่าว อ่าน
05 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2567 723
24 มกราคม 2567 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 718
24 มกราคม 2567 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 720
16 พฤศจิกายน 2566 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2567 716
16 พฤศจิกายน 2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 718
16 พฤศจิกายน 2566 การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 717
09 สิงหาคม 2566 การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 715
27 มิถุนายน 2566 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 / กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 728
23 พฤษภาคม 2566 โครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 717
02 พฤษภาคม 2566 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 718
นายมานิตย์ มูลเค้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

นายสิงห์คำ ตาแปง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

นายสมชาติ วงค์กาวิน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

สายด่วนผู้บริหาร

นายอัศวิน จินตะเลขา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่


Counter
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 22 เมษายน 2567 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านป่าซางเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง ตำบลแม่กรณ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด   มีไฟล์แนบ 758
2 17 เมษายน 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)   มีไฟล์แนบ 729
3 01 เมษายน 2567 รายงานการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567)   มีไฟล์แนบ 732
4 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 727
5 08 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายระบบน้ำประปาของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ (ระยะที่ 2) ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 730
6 25 มกราคม 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   มีไฟล์แนบ 730
7 18 มกราคม 2567 ประกาศลงจ่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ออกจากทะเบียนครุภัณฑ์   มีไฟล์แนบ 734
8 18 มกราคม 2567 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด และราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่   มีไฟล์แนบ 738
9 03 มกราคม 2567 รายงานการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566)   มีไฟล์แนบ 741
10 28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น J2320 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 733
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 11 เมษายน 2567 ประกาศราคากลางและร่างประกาศประกวดราคาและ ร่างเอกสารประประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านป่าซางเหนือ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง ตำบลแม่กรณ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร องค์ก   มีไฟล์แนบ 727
2 03 เมษายน 2567 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 1 (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 724
3 02 เมษายน 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอย 2 (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 728
4 08 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง อบต.โป่งแพร่ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งแพร่ (ระยะที่ 2) ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 729
5 08 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 726
6 08 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายระบบน้ำประปาของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ (ระยะที่ 2) ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   มีไฟล์แนบ 723
7 18 มกราคม 2567 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่   มีไฟล์แนบ 726
8 16 มกราคม 2567 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่   มีไฟล์แนบ 727
9 12 ธันวาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.23 ม.6 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   มีไฟล์แนบ 728
10 12 ธันวาคม 2566 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   มีไฟล์แนบ 727
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 12 มิถุนายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง จำนวน 36 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 7
2 05 มิถุนายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ จำนวน 1 คันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 25
3 05 มิถุนายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟ้ฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 21
4 31 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 6
5 28 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 20
6 28 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 25
7 28 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 20
8 28 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 21
9 28 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 19
10 14 พฤษภาคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   มีไฟล์แนบ 61
ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์

 

ดูทั้งหมด

แหล่งท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยส้านพลับพลา
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยส้านพลับพลา
พิพิธภัณฑ์หอพลับพลา
พิพิธภัณฑ์หอพลับพลา
พระธาตุดอยจ้องสลับแสง
พระธาตุดอยจ้องสลับแสง
ดูทั้งหมด

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน

กระเป๋าผ้าชนเผ่าอาข่า
กระเป๋าผ้าชนเผ่าอาข่า
ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ดูทั้งหมด
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย