Top

ดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่

02 สิงหาคม 2562
ผู้ประกาศ : หน่วยตรวจสอบภายใน
อ่าน : 3113
เอกสารแนบ :       ../uploads/1464008793.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย