Top

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 08 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (สายงานผู้ปฏิบัติ)  มีไฟล์แนบ 504
2 31 ตุลาคม 2566 รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 494
3 05 ตุลาคม 2566 Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติจังหวัดเหนือสุดแดนสยามอย่าง ‘เชียงราย’  มีไฟล์แนบ 504
4 29 กันยายน 2566 รายงานข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ณ เดือน กันยายน 2566  มีไฟล์แนบ 501
5 25 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)  มีไฟล์แนบ 500
6 28 มิถุนายน 2566 ข้อมูลการรับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการของกลุ่มผู้พิการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตาม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  มีไฟล์แนบ 500
7 23 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการนอกสำนักงาน ของ ธกส. สาขาแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 500
8 08 มิถุนายน 2566 ประกาศการลงจ่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ออกจากทะเบียนครุภัณฑ์  มีไฟล์แนบ 502
9 31 พฤษภาคม 2566 ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 505
10 25 พฤษภาคม 2566 ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคปฏิบัติสมรรถนะทางด้านร่างกาย (ภาค ข.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 498
11 22 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 495
12 02 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องราคากลาง และประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น เชื่อมอาคารสำนักงานเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 496
13 01 พฤษภาคม 2566 ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 495
14 10 เมษายน 2566 รายงานสถิติข้อมูลการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 - เดือน มีนาคม 2566)  มีไฟล์แนบ 496
15 10 เมษายน 2566 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2566  มีไฟล์แนบ 495
16 27 มีนาคม 2566 ประกาศการลงจ่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ออกจากทะเบียนครุภัณฑ์  มีไฟล์แนบ 494
17 10 มีนาคม 2566 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  มีไฟล์แนบ 496
18 08 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การสำรวจประชากรสุนัข-แมว ในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   494
19 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ อบต.โป่งแพร เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  มีไฟล์แนบ 495
20 10 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2566  มีไฟล์แนบ 495
21 01 กุมภาพันธ์ 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566   495
22 19 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ราคากลาง และประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกถนนสายทางเชื่อมตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว กับตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย (ช่วงที่ 1) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.-7-056 สายตำบลดงมะดะ-ตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 9 บ้านแพะฯ  มีไฟล์แนบ 495
23 12 มกราคม 2566 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565  มีไฟล์แนบ 494
24 16 ธันวาคม 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 495
25 02 ธันวาคม 2565 เชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 495
26 08 พฤศจิกายน 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565  มีไฟล์แนบ 495
27 26 ตุลาคม 2565 รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีไฟล์แนบ 494
28 30 กันยายน 2565 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 494
29 30 กันยายน 2565 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2566  มีไฟล์แนบ 494
30 30 กันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 495
31 26 กันยายน 2565 แผ่นพับ-ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น-ต.โป่งแพร่-อ.แม่ลาว-จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 495
32 16 กันยายน 2565 การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  มีไฟล์แนบ 494
33 15 กันยายน 2565 รายงานข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ณ เดือน กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 494
34 05 กันยายน 2565 โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565   494
35 02 กันยายน 2565 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 494
36 02 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการ ณ จุดบริการ  มีไฟล์แนบ 494
37 27 กรกฎาคม 2565 เชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 494
38 20 กรกฎาคม 2565 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 495
39 19 กรกฎาคม 2565 การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 494
40 03 มิถุนายน 2565 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ 495
41 31 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  มีไฟล์แนบ 494
42 10 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแก้ไขปัญหา เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพร้อมลานอเนกประสงค์ ศพด.อบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
43 02 พฤษภาคม 2565 เชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 494
44 02 พฤษภาคม 2565 การป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก  มีไฟล์แนบ 494
45 05 เมษายน 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เดือน มีนาคม 2565  มีไฟล์แนบ 494
46 31 มีนาคม 2565 การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  มีไฟล์แนบ 494
47 21 มีนาคม 2565 ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
48 07 มีนาคม 2565 เรื่อง โครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 494
49 04 มีนาคม 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เดือน กุมภาพันธ์ 2565  มีไฟล์แนบ 494
50 01 มีนาคม 2565 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  มีไฟล์แนบ 496
51 25 กุมภาพันธ์ 2565 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 494
52 22 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการเงินประจำปี 2564 ของอบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
53 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลเช่าพื้นที่อาคารจำหน่ายสินค้าบริเวรอ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 495
54 11 กุมภาพันธ์ 2565 สนามกีฬาและลานกีฬาตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
55 07 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เดือน มกราคม 2565  มีไฟล์แนบ 494
56 04 กุมภาพันธ์ 2565 การประมูลเช่าพื้นที่อาคารจำหน่ายสินค้าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่5บ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 495
57 19 มกราคม 2565 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ  มีไฟล์แนบ 494
58 18 มกราคม 2565 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 494
59 14 มกราคม 2565 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 494
60 14 มกราคม 2565 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ  มีไฟล์แนบ 494
61 13 มกราคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลำน้ำกรณ์ บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 494
62 07 มกราคม 2565 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้  มีไฟล์แนบ 494
63 07 มกราคม 2565 เชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 494
64 07 มกราคม 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เดือน ธันวาคม 2564  มีไฟล์แนบ 495
65 03 มกราคม 2565 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
66 16 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้และงานสำรวจป้าย ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 494
67 03 ธันวาคม 2564 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.โป่งแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 494
68 30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศงบการเงินปี 2564  มีไฟล์แนบ 495
69 29 พฤศจิกายน 2564 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 494
70 04 พฤศจิกายน 2564 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 494
71 03 พฤศจิกายน 2564 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.โป่งแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564  มีไฟล์แนบ 494
72 13 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่องรายงานผลแสดงการดำเนินงาน(ไตรมาส 4)  มีไฟล์แนบ 494
73 13 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 494
74 08 ตุลาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  มีไฟล์แนบ 494
75 07 ตุลาคม 2564 รายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ 2564  มีไฟล์แนบ 494
76 05 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีไฟล์แนบ 494
77 01 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 494
78 30 กันยายน 2564 การลดพลังงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 494
79 30 กันยายน 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 495
80 29 กันยายน 2564 จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 (29 ก.ย. 2564)  มีไฟล์แนบ 494
81 17 สิงหาคม 2564 จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 494
82 03 สิงหาคม 2564 พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาติ  มีไฟล์แนบ 494
83 20 กรกฎาคม 2564 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   494
84 12 กรกฎาคม 2564 รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3)  มีไฟล์แนบ 494
85 08 กรกฎาคม 2564 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 495
86 07 กรกฎาคม 2564 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่่ยวกับการรักษาวินัยให้กับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
87 06 กรกฎาคม 2564 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านงานบริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564   494
88 28 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง (ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน)   496
89 06 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 494
90 06 พฤษภาคม 2564 รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 494
91 03 พฤษภาคม 2564 ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่  มีไฟล์แนบ 494
92 26 เมษายน 2564 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 495
93 15 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 494
94 09 เมษายน 2564 คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs  มีไฟล์แนบ 499
95 09 เมษายน 2564 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
96 09 เมษายน 2564 แผ่นพับ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 494
97 08 เมษายน 2564 ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 494
98 01 เมษายน 2564 รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีไฟล์แนบ 494
99 22 กุมภาพันธ์ 2564 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย