Top

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 07 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)  มีไฟล์แนบ 30
2 07 มิถุนายน 2567 ไข้เลือดออก ระวัง ป้องกัน ลดเสี่ยงรุนแรง  มีไฟล์แนบ 16
3 04 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 21
4 27 พฤษภาคม 2567 วิตามินบี 9 สำคัญฉไหน  มีไฟล์แนบ 37
5 23 เมษายน 2567 การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 720
6 09 เมษายน 2567 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการนอกสถานที่ของธนาคาร ธกส.สาขาแม่ลาว ปีบัญชี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 719
7 05 เมษายน 2567 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  มีไฟล์แนบ 720
8 20 มีนาคม 2567 ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) ครั้งที่ 9/2567  มีไฟล์แนบ 713
9 08 มีนาคม 2567 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่3(เมษายน -มิถุนายน 2567)  มีไฟล์แนบ 729
10 07 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 720
11 15 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ร่วมกรอกแบบสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมวออนไลน์  มีไฟล์แนบ 718
12 06 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  มีไฟล์แนบ 707
13 05 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2567  มีไฟล์แนบ 692
14 01 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญประชาชนหมู่บ้านดอยชมภู ร่วมคัดแยกขยะในครัวเรือน  มีไฟล์แนบ 695
15 01 กุมภาพันธ์ 2567 ช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  มีไฟล์แนบ 694
16 31 มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ภาคเรียนที่ 1/2567  มีไฟล์แนบ 696
17 29 มกราคม 2567 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567  มีไฟล์แนบ 695
18 29 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567  มีไฟล์แนบ 693
19 29 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 693
20 29 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่)  มีไฟล์แนบ 695
21 24 มกราคม 2567 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 696
22 15 มกราคม 2567 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส2 (ปรับแผนครั้งที่1)  มีไฟล์แนบ 693
23 15 มกราคม 2567 ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ"   702
24 03 มกราคม 2567 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 696
25 01 มกราคม 2567 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (แบบวัด EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567  มีไฟล์แนบ 693
26 28 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 696
27 26 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคปฏิบัติสมรรถนะทางด้านร่างกาย (ภาค ข.) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประม  มีไฟล์แนบ 695
28 21 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 698
29 20 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการขยะในครัวเรือน  มีไฟล์แนบ 699
30 15 ธันวาคม 2566 ขอเชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 302
31 12 ธันวาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่2(มกราคม - มีนาคม 2567)  มีไฟล์แนบ 692
32 07 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 86
33 01 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 705
34 08 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล (สายงานผู้ปฏิบัติ)  มีไฟล์แนบ 698
35 31 ตุลาคม 2566 รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 694
36 16 ตุลาคม 2566 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาส1(ปรับแผนครั้งที่1)  มีไฟล์แนบ 697
37 06 ตุลาคม 2566 การใช้งานระบบ e-Service องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 870
38 06 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 695
39 06 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ   700
40 06 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการคนพิการ  มีไฟล์แนบ 700
41 06 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 702
42 05 ตุลาคม 2566 Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติจังหวัดเหนือสุดแดนสยามอย่าง ‘เชียงราย’  มีไฟล์แนบ 698
43 29 กันยายน 2566 รายงานข้อมูลคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ณ เดือน กันยายน 2566  มีไฟล์แนบ 716
44 29 กันยายน 2566 รายงานข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ณ เดือน กันยายน 2566  มีไฟล์แนบ 712
45 28 กันยายน 2566 การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน  มีไฟล์แนบ 699
46 25 กันยายน 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)  มีไฟล์แนบ 695
47 24 สิงหาคม 2566 ขอเชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 205
48 10 สิงหาคม 2566 ขอเชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 405
49 10 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 72
50 07 กรกฎาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2566-2567 (ที่ออกรายงานจากระบบINFO)  มีไฟล์แนบ 15
51 28 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการของกลุ่มผู้พิการที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  มีไฟล์แนบ 704
52 23 มิถุนายน 2566 ขอเชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 208
53 23 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการนอกสำนักงาน ของ ธกส. สาขาแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 695
54 09 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 59
55 08 มิถุนายน 2566 ประกาศการลงจ่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ออกจากทะเบียนครุภัณฑ์  มีไฟล์แนบ 695
56 08 มิถุนายน 2566 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  มีไฟล์แนบ 695
57 31 พฤษภาคม 2566 ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 692
58 31 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  มีไฟล์แนบ 703
59 25 พฤษภาคม 2566 ๑๐ ข้อควรทำ...ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19  มีไฟล์แนบ 734
60 25 พฤษภาคม 2566 ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคปฏิบัติสมรรถนะทางด้านร่างกาย (ภาค ข.) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 694
61 22 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 694
62 02 พฤษภาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องราคากลาง และประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น เชื่อมอาคารสำนักงานเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 695
63 01 พฤษภาคม 2566 ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก อบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 155
64 01 พฤษภาคม 2566 ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 694
65 10 เมษายน 2566 รายงานสถิติข้อมูลการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 - เดือน มีนาคม 2566)  มีไฟล์แนบ 695
66 10 เมษายน 2566 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน มีนาคม 2566  มีไฟล์แนบ 693
67 03 เมษายน 2566 10 วิธีการอนุรักษ์พลังงาน  มีไฟล์แนบ 270
68 27 มีนาคม 2566 ประกาศการลงจ่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ออกจากทะเบียนครุภัณฑ์  มีไฟล์แนบ 694
69 15 มีนาคม 2566 ขอความอนุเคราห์ ประชาสัมพันธ์ การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 92
70 13 มีนาคม 2566 แผ่นพับ ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 728
71 13 มีนาคม 2566 ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 729
72 10 มีนาคม 2566 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  มีไฟล์แนบ 693
73 08 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การสำรวจประชากรสุนัข-แมว ในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   691
74 03 มีนาคม 2566 ขอเชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 524
75 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ อบต.โป่งแพร เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  มีไฟล์แนบ 690
76 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ2566  มีไฟล์แนบ 72
77 14 กุมภาพันธ์ 2566 สนามกีฬาและลานกีฬาตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 693
78 10 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน มกราคม 2566  มีไฟล์แนบ 694
79 10 กุมภาพันธ์ 2566 การป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก  มีไฟล์แนบ 695
80 03 กุมภาพันธ์ 2566 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 695
81 01 กุมภาพันธ์ 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566   693
82 19 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ราคากลาง และประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกถนนสายทางเชื่อมตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว กับตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย (ช่วงที่ 1) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.-7-056 สายตำบลดงมะดะ-ตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 9 บ้านแพะฯ  มีไฟล์แนบ 692
83 12 มกราคม 2566 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565  มีไฟล์แนบ 692
84 11 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายโฆษณาในทางสาธารณะ  มีไฟล์แนบ 5
85 05 มกราคม 2566 รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีไฟล์แนบ 694
86 03 มกราคม 2566 ประกาศรับสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 139
87 03 มกราคม 2566 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 709
88 29 ธันวาคม 2565 ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนเวลาราชการปกติ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 692
89 16 ธันวาคม 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 695
90 02 ธันวาคม 2565 เชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 692
91 08 พฤศจิกายน 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565  มีไฟล์แนบ 695
92 26 ตุลาคม 2565 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 699
93 26 ตุลาคม 2565 รายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีไฟล์แนบ 693
94 20 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ  มีไฟล์แนบ 704
95 20 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 701
96 20 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์สิทธิและสวัสดิการคนพิการ  มีไฟล์แนบ 700
97 30 กันยายน 2565 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2566  มีไฟล์แนบ 698
98 30 กันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 692
99 16 กันยายน 2565 การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  มีไฟล์แนบ 695
100 15 กันยายน 2565 รายงานข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ณ เดือน กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 702
101 05 กันยายน 2565 โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565   695
102 02 กันยายน 2565 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 690
103 02 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการ ณ จุดบริการ  มีไฟล์แนบ 691
104 27 กรกฎาคม 2565 เชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 694
105 20 กรกฎาคม 2565 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 692
106 20 กรกฎาคม 2565 คัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs  มีไฟล์แนบ 697
107 19 กรกฎาคม 2565 การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ  มีไฟล์แนบ 695
108 10 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแก้ไขปัญหา เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพร้อมลานอเนกประสงค์ ศพด.อบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 695
109 02 พฤษภาคม 2565 เชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 694
110 05 เมษายน 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เดือน มีนาคม 2565  มีไฟล์แนบ 691
111 31 มีนาคม 2565 การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  มีไฟล์แนบ 691
112 21 มีนาคม 2565 ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 693
113 10 มีนาคม 2565 แผ่นพับ-ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น-ต.โป่งแพร่-อ.แม่ลาว-จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 694
114 07 มีนาคม 2565 เรื่อง โครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 695
115 04 มีนาคม 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เดือน กุมภาพันธ์ 2565  มีไฟล์แนบ 691
116 01 มีนาคม 2565 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  มีไฟล์แนบ 695
117 25 กุมภาพันธ์ 2565 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 693
118 22 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานการเงินประจำปี 2564 ของอบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 692
119 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลเช่าพื้นที่อาคารจำหน่ายสินค้าบริเวรอ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 693
120 07 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เดือน มกราคม 2565  มีไฟล์แนบ 690
121 04 กุมภาพันธ์ 2565 การประมูลเช่าพื้นที่อาคารจำหน่ายสินค้าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่5บ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 690
122 18 มกราคม 2565 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 695
123 13 มกราคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลำน้ำกรณ์ บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  มีไฟล์แนบ 690
124 07 มกราคม 2565 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้  มีไฟล์แนบ 694
125 07 มกราคม 2565 เชิญรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 693
126 07 มกราคม 2565 รายงานสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เดือน ธันวาคม 2564  มีไฟล์แนบ 693
127 16 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้และงานสำรวจป้าย ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 690
128 03 ธันวาคม 2564 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.โป่งแพร่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 692
129 30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศงบการเงินปี 2564  มีไฟล์แนบ 693
130 29 พฤศจิกายน 2564 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 690
131 04 พฤศจิกายน 2564 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564  มีไฟล์แนบ 694
132 03 พฤศจิกายน 2564 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.โป่งแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564  มีไฟล์แนบ 690
133 13 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่องรายงานผลแสดงการดำเนินงาน(ไตรมาส 4)  มีไฟล์แนบ 692
134 13 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 695
135 08 ตุลาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1(ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  มีไฟล์แนบ 695
136 07 ตุลาคม 2564 รายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ 2564  มีไฟล์แนบ 694
137 05 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีไฟล์แนบ 693
138 01 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 692
139 30 กันยายน 2564 การลดพลังงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 693
140 30 กันยายน 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 693
141 29 กันยายน 2564 จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 (29 ก.ย. 2564)  มีไฟล์แนบ 693
142 17 สิงหาคม 2564 จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 693
143 03 สิงหาคม 2564 พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาติ  มีไฟล์แนบ 691
144 20 กรกฎาคม 2564 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   690
145 12 กรกฎาคม 2564 รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 3)  มีไฟล์แนบ 693
146 08 กรกฎาคม 2564 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 691
147 07 กรกฎาคม 2564 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่่ยวกับการรักษาวินัยให้กับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 691
148 06 กรกฎาคม 2564 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านงานบริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564   696
149 28 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง (ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน)   693
150 06 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 691
151 06 พฤษภาคม 2564 รายข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2564  มีไฟล์แนบ 691
152 03 พฤษภาคม 2564 ประกาศ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่  มีไฟล์แนบ 693
153 26 เมษายน 2564 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 693
154 15 เมษายน 2564 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 700
155 09 เมษายน 2564 แผ่นพับ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 692
156 08 เมษายน 2564 ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 692
157 22 กุมภาพันธ์ 2564 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 692
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย