Top

ข่าวงานพัฒนาจัดเก็บรายได้

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 27 มิถุนายน 2567 รายงาน สรุปโครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่าง วันที่ 10 - 19 มิ.ย. 2567  มีไฟล์แนบ 29
2 05 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 750
3 24 มกราคม 2567 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3  มีไฟล์แนบ 757
4 24 มกราคม 2567 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 755
5 16 พฤศจิกายน 2566 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 740
6 16 พฤศจิกายน 2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 750
7 16 พฤศจิกายน 2566 การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 751
8 09 สิงหาคม 2566 การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  มีไฟล์แนบ 741
9 27 มิถุนายน 2566 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 / กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 775
10 23 พฤษภาคม 2566 โครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 742
11 02 พฤษภาคม 2566 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 731
12 02 พฤษภาคม 2566 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 708
13 02 พฤษภาคม 2566 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 707
14 20 มีนาคม 2566 ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 707
15 09 มีนาคม 2566 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566   699
16 08 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  มีไฟล์แนบ 703
17 24 มกราคม 2566 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 701
18 07 ธันวาคม 2565 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 705
19 19 ตุลาคม 2565 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  มีไฟล์แนบ 701
20 19 ตุลาคม 2565 ขั้นตอนงานจัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  มีไฟล์แนบ 698
21 19 ตุลาคม 2565 ขั้นตอนงานรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย  มีไฟล์แนบ 697
22 19 ตุลาคม 2565 ขั้นตอนงานจัดเก็บภาษีป้าย  มีไฟล์แนบ 703
23 31 สิงหาคม 2565 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  มีไฟล์แนบ 704
24 27 กรกฎาคม 2565 จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  มีไฟล์แนบ 705
25 10 มกราคม 2565 แผนที่แม่บทแสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดินตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 699
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย