Top

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 06 มิถุนายน 2567 ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟ้ฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 6
2 05 มิถุนายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ จำนวน 1 คันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 7
3 31 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ปีการศึกษา 2567 เดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 2
4 29 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 7
5 29 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 4
6 29 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 4
7 29 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 7
8 29 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 7
9 24 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ปีการศึกษา 2567 (ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 2
10 16 พฤษภาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 23
11 13 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.1 (ระยะที่ 3) ม.5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 2
12 26 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอย 2 (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 702
13 25 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายน้ำประปาของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ (ระยะที่ 2) ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 697
14 24 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 700
15 24 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาปูพื้นไม้และทำบันไดโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 702
16 24 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างจัดทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 699
17 24 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 701
18 24 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ พร้อมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีน กระบอกพลาสติก และเข็มฉีดยา จำนวน ๘๕๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 703
19 24 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 697
20 24 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 697
21 23 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 698
22 23 เมษายน 2567 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 698
23 03 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมโครงไม้ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 705
24 03 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9403 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
25 01 เมษายน 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 2
26 29 มีนาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 700
27 29 มีนาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 698
28 29 มีนาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 699
29 29 มีนาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 699
30 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 696
31 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 698
32 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 701
33 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 698
34 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 697
35 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 696
36 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 695
37 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 701
38 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 701
39 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 697
40 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 24 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 700
41 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 700
42 18 มีนาคม 2567 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 699
43 18 มีนาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง อบต.โป่งแพร่ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งแพร่ (ระยะที่2) ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 700
44 08 มีนาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การจัดงาน MOI Waste Bank Week จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
45 05 มีนาคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 9 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 700
46 15 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด พร้อมโครงไม้ จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 699
47 09 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เชื่อมอาคารศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 697
48 09 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อสายดับเพลิง พร้อมพันข้อต่อสามเร็วทำด้วยทองเหลือง จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 696
49 07 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 699
50 06 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลสาะสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชุมประชาคมท้องถิ่น จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 699
51 01 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 696
52 29 มกราคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 697
53 22 มกราคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 696
54 09 มกราคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0037 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 692
55 08 มกราคม 2567 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0037 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
56 03 มกราคม 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน ธันาคม ๒๕๖๖)  มีไฟล์แนบ 693
57 28 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 และปิดภาคเรียน  มีไฟล์แนบ 694
58 25 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.23 ม.6 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 702
59 25 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.8 ม.5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 695
60 25 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.7 ม.5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 694
61 25 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.9/1 ม.1 บ้านป่าซางเหนือ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 695
62 25 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.4 ม.8 บ้านเหมืองลึก ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 698
63 25 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ7 ม.1 บ้านป่าซางเหนือ (ระยะที่ 2) ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 695
64 15 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 695
65 15 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
66 15 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาแผ้วถางบริเวณรอบ ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
67 08 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ตกแต่งกองอำนวยการ และจัดพิธีเปิด-ปิดงาน โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลโป่งแพร่ “โป่งแพร่เกมส์” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 696
68 08 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 692
69 06 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 697
70 30 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 696
71 30 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
72 28 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น J2320 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
73 28 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชามันพันธ์การจัดงานมหกรรม ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
74 16 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
75 16 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 692
76 01 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างศาลาพักศพฌาปนสถาน ม.4 บ้านดอยน้อย ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
77 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
78 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
79 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
80 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 695
81 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 696
82 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
83 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 697
84 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 695
85 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 692
86 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
87 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องเคลือบบัตร A๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 697
88 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 692
89 31 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ภาคเรียนที่ 2/2566 เดือน พฤศจิกายน 2566 - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
90 24 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงผิวทางสายทางบ้านห้วยส้านพลับพลา-บ้านดอยช้าง ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
91 24 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.6 ม.4 บ้านดอยน้อย ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
92 03 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 696
93 03 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศพอ.อบต.โป่งแพร่ ภาคเรียนที่ 1/2566 เดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 695
94 03 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
95 03 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ อบต.โป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 695
96 29 กันยายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัฐของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566)  มีไฟล์แนบ 692
97 18 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด ซ.2 (ระยะที่ 1) ม.7 บ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
98 12 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
99 12 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาตัดหญ้า แผ้วถาง เก็บขยะบริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยส้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
100 12 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
101 12 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 692
102 12 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 695
103 12 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 692
104 12 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
105 12 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 691
106 12 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
107 11 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง อบต.โป่งแพร่ ม.3 บ้านโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 695
108 11 กันยายน 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาแผ้วถางบริเวณรอบ ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
109 31 สิงหาคม 2566 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เดือน กันยายน 2566 และปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
110 30 สิงหาคม 2566 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ 7715 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 696
111 30 สิงหาคม 2566 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 695
112 30 สิงหาคม 2566 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อหินคลุก จำนวน 29 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 695
113 24 สิงหาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค-ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 696
114 24 สิงหาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
115 24 สิงหาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 693
116 15 สิงหาคม 2566 ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลโป่งแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 695
117 15 สิงหาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 694
118 07 สิงหาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการปรับปรุงผิวทางถนนสายทางกลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 693
119 03 สิงหาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายระบบน้ำประปาของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 694
120 27 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เดือน สิงหาคม 2566  มีไฟล์แนบ 695
121 25 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  มีไฟล์แนบ 696
122 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตำบลโป่งแพร่ จำนวน 4 รายการ  มีไฟล์แนบ 699
123 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ)  มีไฟล์แนบ 696
124 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองการศึกษาฯ)  มีไฟล์แนบ 696
125 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัดฯ)  มีไฟล์แนบ 698
126 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัดฯ)  มีไฟล์แนบ 696
127 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดฯ)  มีไฟล์แนบ 696
128 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง)  มีไฟล์แนบ 695
129 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง)  มีไฟล์แนบ 694
130 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง)  มีไฟล์แนบ 695
131 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ (กองคลัง)  มีไฟล์แนบ 697
132 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองช่าง)  มีไฟล์แนบ 700
133 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง)  มีไฟล์แนบ 694
134 14 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  มีไฟล์แนบ 696
135 18 เมษายน 2565 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างศาลาพักศพป่าสุสาน ม.1 บ้านป่าซางเหนือ  มีไฟล์แนบ 695
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย