Top

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 22 พฤศจิกายน 2566 การออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 496
2 21 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 495
3 15 พฤศจิกายน 2566 โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้ลูกรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีไฟล์แนบ 18
4 07 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 498
5 24 ตุลาคม 2566 โครงการจังหวัดนำร่องป้องกันและลดอัตราความพิการแต่กำเนิด (Birth Defects Sandbox) จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 513
6 20 ตุลาคม 2566 กิจกรรมงานเปิดบ้าน EF อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 500
7 17 ตุลาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 498
8 16 ตุลาคม 2566 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565  มีไฟล์แนบ 495
9 12 ตุลาคม 2566 การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 494
10 11 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
11 11 ตุลาคม 2566 การรับยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 นอกสถานที่  มีไฟล์แนบ 496
12 03 ตุลาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 494
13 19 กันยายน 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 495
14 15 กันยายน 2566 การประชุมสามัญประจำปี ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
15 05 กันยายน 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 495
16 31 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  มีไฟล์แนบ 494
17 31 สิงหาคม 2566 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 496
18 29 สิงหาคม 2566 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 495
19 28 สิงหาคม 2566 การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กนักเรียนย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย (โซนใต้) ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (ท่าฮ่อ) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 495
20 25 สิงหาคม 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 495
21 24 สิงหาคม 2566 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำหน่อไม้อัดปี๊บ หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้  มีไฟล์แนบ 495
22 24 สิงหาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 494
23 18 สิงหาคม 2566 การออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 495
24 16 สิงหาคม 2566 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 496
25 15 สิงหาคม 2566 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย ใส่ใจป้องกันตัวเอง (Safe Sex @teen) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศ  มีไฟล์แนบ 495
26 08 สิงหาคม 2566 หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ # wordsoiday # วันดินโลก # soil #วันดินโลก  มีไฟล์แนบ 495
27 07 สิงหาคม 2566 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
28 28 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 495
29 26 กรกฎาคม 2566 โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 495
30 18 กรกฎาคม 2566 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 498
31 18 กรกฎาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 494
32 13 กรกฎาคม 2566 การพ่นเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาด ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 495
33 07 กรกฎาคม 2566 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์  มีไฟล์แนบ 495
34 04 กรกฎาคม 2566 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการเคลื่อนที่ให้กับลูกค้าพื้นที่ตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 495
35 27 มิถุนายน 2566 โครงการงานจัดเก็บรายได้เคลื่อนที่ บริการฉับไว พึงพอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 495
36 27 มิถุนายน 2566 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 494
37 23 มิถุนายน 2566 กิจกรรมโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  มีไฟล์แนบ 496
38 21 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (EF) และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 496
39 05 มิถุนายน 2566 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมสรงน้ำพระธาตุดอยจ้องสลับแสง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  มีไฟล์แนบ 494
40 29 พฤษภาคม 2566 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 496
41 12 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมความพร้อมด้านความสะอาดของอาคารสถานที่ เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่1/2565  มีไฟล์แนบ 495
42 01 พฤษภาคม 2566 ผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 495
43 21 เมษายน 2566 ออกสำรวจตรวจสอบความเสียหายจากเหตุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง (วาตภัย)  มีไฟล์แนบ 494
44 11 เมษายน 2566 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 495
45 23 มีนาคม 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ลาว ออกให้บริการธุรกรรมทางการเงินนอกสถานที่  มีไฟล์แนบ 495
46 23 มีนาคม 2566 กิจกรรมสงเคราะห์เยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 132 ปี  มีไฟล์แนบ 494
47 22 มีนาคม 2566 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ หมู่ที่ 3 บ้านโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
48 22 มีนาคม 2566 กิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566  มีไฟล์แนบ 495
49 17 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้ง1/2566  มีไฟล์แนบ 494
50 15 มีนาคม 2566 การออกให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 495
51 13 มีนาคม 2566 การออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 496
52 10 มีนาคม 2566 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 495
53 07 มีนาคม 2566 การออกปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้  มีไฟล์แนบ 495
54 07 มีนาคม 2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า อ.แม่ลาว  มีไฟล์แนบ 494
55 02 มีนาคม 2566 กิจกรรมปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าบริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ขาว บ้านป่าซางเหนือ หมู่ที่ 1 ต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
56 28 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการบ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 ร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด  มีไฟล์แนบ 494
57 24 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  มีไฟล์แนบ 494
58 17 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 494
59 17 กุมภาพันธ์ 2566 การออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน อำเภอแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 494
60 03 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมรับมอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 495
61 19 มกราคม 2566 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  มีไฟล์แนบ 495
62 14 ธันวาคม 2565 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 494
63 14 ธันวาคม 2565 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยการฟ้อนรำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 494
64 14 ธันวาคม 2565 โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยให้ลูกรัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 495
65 14 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง  มีไฟล์แนบ 495
66 14 พฤศจิกายน 2565 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565  มีไฟล์แนบ 494
67 30 กันยายน 2565 โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีการศึกษา 2565  มีไฟล์แนบ 495
68 25 กันยายน 2565 การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 496
69 23 กันยายน 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิฐานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 496
70 23 กันยายน 2565 โครงการป้องกันเด็กติดรถ ประจำปีการศึกษา 2565  มีไฟล์แนบ 496
71 16 กันยายน 2565 การดำเนินการแก่ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
72 13 กันยายน 2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  มีไฟล์แนบ 494
73 31 สิงหาคม 2565 การพ่นเคมีกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาด ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 496
74 30 สิงหาคม 2565 โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีลตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ ๕ ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 494
75 26 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
76 18 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าจับจีบ  มีไฟล์แนบ 495
77 27 กรกฎาคม 2565 โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
78 13 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมแปรรูปหมู (หมูแดดเดียว) หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 497
79 12 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตำบลโป่งแพร่ (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 494
80 27 มิถุนายน 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ประจำปี 2565  มีไฟล์แนบ 494
81 27 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋าผ้าชนเผ่าอาข่า หมู่ที่ 9 บ้านห้วยส้านอาข่า  มีไฟล์แนบ 499
82 22 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 495
83 20 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 494
84 20 มิถุนายน 2565 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รักปลอดภัย ใส่ใจป้องกันตัวเอง (Safe Sex @Teen)  มีไฟล์แนบ 500
85 16 มิถุนายน 2565 การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ลาว (ธกส.แม่ลาว) รอบเดือน มิถุนายน 2565 และบริการทำบัตร ATM  มีไฟล์แนบ 494
86 03 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม "สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย" ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 496
87 28 เมษายน 2565 ประชุมประชาคมตำบล  มีไฟล์แนบ 494
88 19 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 495
89 31 มีนาคม 2565 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 494
90 21 มีนาคม 2565 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 494
91 14 มีนาคม 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตับเต่า หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู  มีไฟล์แนบ 499
92 24 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย  มีไฟล์แนบ 499
93 21 มกราคม 2565 การประชุมเชิงให้ความรู้และการปฏิบัติงาน การมอบหมายนโยบาย การปรับปรุง พัฒนา และการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงร  มีไฟล์แนบ 494
94 11 มกราคม 2565 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  มีไฟล์แนบ 494
95 11 มกราคม 2565 การแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและการเสริมสร้่างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  มีไฟล์แนบ 495
96 15 ธันวาคม 2564 การออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ลาว  มีไฟล์แนบ 495
97 16 พฤศจิกายน 2564 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีไฟล์แนบ 495
98 15 ตุลาคม 2564 เชิญชวน เลือกตั้ง สมาชิก อบต. และนายก อบต.โป่งแพร่ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 495
99 01 ตุลาคม 2564 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 495
100 13 กันยายน 2564 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข  มีไฟล์แนบ 494
101 16 สิงหาคม 2564 โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล ตำบลโป่งแพร่ ประจำปี พ.ศ.2564  มีไฟล์แนบ 494
102 31 กรกฎาคม 2564 โครงการอบรมให้ความรู้การดูและสุขภาพการดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยใช้สมุนไพร วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้านพลับพลา ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพการดูแลตัวเองเบื้องต้นโดยใช้สมุนไพร เพื่ออบรมให้ความรู้  มีไฟล์แนบ 494
103 30 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้  มีไฟล์แนบ 494
104 23 กรกฎาคม 2564 โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาตำบลโป่งแพร่ ประจำปี 2564  มีไฟล์แนบ 494
105 09 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันฯ อบต.โป่งแพร่ ออกให้ความช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจร  มีไฟล์แนบ 494
106 28 มิถุนายน 2564 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจสู่วิถีพอเพียง  มีไฟล์แนบ 494
107 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง แก่อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ และผู้นำชุมชน  มีไฟล์แนบ 494
108 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชน  มีไฟล์แนบ 494
109 11 พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลโป่งแพร่ ด้านโรคติดต่อทางระบาดวิทยาและการสอบสวนโรค  มีไฟล์แนบ 495
110 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุขในชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย  มีไฟล์แนบ 494
111 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานและประชาชนทั่วไป  มีไฟล์แนบ 494
112 11 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งเสริมการป้องกันภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป  มีไฟล์แนบ 494
113 09 พฤษภาคม 2564 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีไฟล์แนบ 494
114 30 เมษายน 2564 โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. 2 ส.  มีไฟล์แนบ 494
115 27 เมษายน 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)  มีไฟล์แนบ 495
116 27 เมษายน 2564 โครงการขับขี่อย่างมั่นใจ ห้วยส้านพลับพลาปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน  มีไฟล์แนบ 494
117 20 เมษายน 2564 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)  มีไฟล์แนบ 494
118 09 เมษายน 2564 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  มีไฟล์แนบ 494
119 08 เมษายน 2564 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีไฟล์แนบ 494
120 10 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 1/2564  มีไฟล์แนบ 494
121 21 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำกระติ๊บข้าวเหนียวจากใบตาล หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา  มีไฟล์แนบ 496
122 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวทีถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ปี 2564  มีไฟล์แนบ 494
123 03 กุมภาพันธ์ 2564 90 วัน งดเผา  มีไฟล์แนบ 494
124 18 ธันวาคม 2563 กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจ.จังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 495
125 11 ธันวาคม 2563 รณรงค์วันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่น  มีไฟล์แนบ 495
126 27 พฤศจิกายน 2563 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 494
127 24 พฤศจิกายน 2563 โครงการขุดลอกหนองดงป่าลัน หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก  มีไฟล์แนบ 494
128 23 พฤศจิกายน 2563 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการทำขนมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  มีไฟล์แนบ 494
129 26 ตุลาคม 2563 ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช  มีไฟล์แนบ 494
130 08 กันยายน 2563 โครงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 495
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย