Top

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 22 กุมภาพันธ์ 2566 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงปบระมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 3  มีไฟล์แนบ 494
2 17 พฤษภาคม 2564 โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2  มีไฟล์แนบ 494
3 17 พฤษภาคม 2564 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2  มีไฟล์แนบ 494
4 24 มีนาคม 2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64  มีไฟล์แนบ 494
5 24 มีนาคม 2564 รับโอนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปี 64  มีไฟล์แนบ 495
6 24 มีนาคม 2564 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64  มีไฟล์แนบ 495
7 24 มีนาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64  มีไฟล์แนบ 494
8 11 มีนาคม 2564 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1  มีไฟล์แนบ 494
9 04 มกราคม 2564 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต.  มีไฟล์แนบ 494
10 08 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  มีไฟล์แนบ 494
11 01 ตุลาคม 2563 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566)  มีไฟล์แนบ 494
12 28 กันยายน 2563 คู่มือสมรรถนะหลัก  มีไฟล์แนบ 495
13 28 กันยายน 2563 คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร  มีไฟล์แนบ 494
14 28 กันยายน 2563 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน  มีไฟล์แนบ 494
15 09 กรกฎาคม 2563 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  มีไฟล์แนบ 494
16 09 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการจัดอบรมผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง  มีไฟล์แนบ 494
17 09 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 494
18 01 กรกฎาคม 2563 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  มีไฟล์แนบ 495
19 30 มิถุนายน 2563 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของกองคลัง  มีไฟล์แนบ 494
20 23 มิถุนายน 2563 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 494
21 23 มิถุนายน 2563 การรับโอนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  มีไฟล์แนบ 494
22 23 มิถุนายน 2563 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 494
23 23 มิถุนายน 2563 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 494
24 22 มิถุนายน 2563 เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่dd   494
25 22 มิถุนายน 2563 เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ Hacked by ReflinP   494
26 22 มิถุนายน 2563 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2552  มีไฟล์แนบ 494
27 22 มิถุนายน 2563 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2553  มีไฟล์แนบ 494
28 22 มิถุนายน 2563 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2553  มีไฟล์แนบ 494
29 14 พฤษภาคม 2563 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  มีไฟล์แนบ 494
30 16 มีนาคม 2563 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง  มีไฟล์แนบ 494
31 06 มีนาคม 2563 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีไฟล์แนบ 494
32 01 ตุลาคม 2562 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีไฟล์แนบ 495
33 06 มีนาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีไฟล์แนบ 494
34 08 ตุลาคม 2561 มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มีไฟล์แนบ 494
35 01 ตุลาคม 2561 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  มีไฟล์แนบ 494
36 29 กันยายน 2560 ประกาศกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ  มีไฟล์แนบ 494
37 29 ธันวาคม 2559 ประกาศการมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  มีไฟล์แนบ 494
38 06 กรกฎาคม 2559 ประกาศการมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีไฟล์แนบ 494
39 06 กรกฎาคม 2559 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 494
40 01 ตุลาคม 2558 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  มีไฟล์แนบ 494
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย