Top

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 07 พฤษภาคม 2564 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)  มีไฟล์แนบ 690
2 05 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 690
3 05 พฤษภาคม 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 690
4 05 พฤษภาคม 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 692
5 03 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 691
6 09 เมษายน 2564 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 693
7 08 เมษายน 2564 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 691
8 02 เมษายน 2564 รายงานผลกการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 692
9 31 มีนาคม 2564 รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ ITAS  มีไฟล์แนบ 694
10 18 มีนาคม 2564 มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  มีไฟล์แนบ 690
11 05 กุมภาพันธ์ 2564 มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 692
12 15 มกราคม 2564 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุุจริต  มีไฟล์แนบ 692
13 15 มกราคม 2564 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 690
14 08 มกราคม 2564 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  มีไฟล์แนบ 692
15 30 ตุลาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 690
16 09 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 691
17 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 691
18 24 มิถุนายน 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  มีไฟล์แนบ 691
19 24 มิถุนายน 2563 คำสั่งอบต.โป่งแพร่เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์  มีไฟล์แนบ 692
20 23 มิถุนายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 691
21 23 มิถุนายน 2563 รายงานผลกการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  มีไฟล์แนบ 690
22 22 มิถุนายน 2563 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน  มีไฟล์แนบ 690
23 22 มิถุนายน 2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)  มีไฟล์แนบ 693
24 22 มิถุนายน 2563 นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน  มีไฟล์แนบ 693
25 22 มิถุนายน 2563 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง   692
26 22 มิถุนายน 2563 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 690
27 22 มิถุนายน 2563 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการรับสินบนและการใช้ดุลยพินิจ  มีไฟล์แนบ 692
28 22 มิถุนายน 2563 นโยบายมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม  มีไฟล์แนบ 693
29 22 มิถุนายน 2563 เจตจำนงสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  มีไฟล์แนบ 693
30 22 มิถุนายน 2563 เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 691
31 22 มิถุนายน 2563 ประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีจัดซื้อจัดจ้างฯ  มีไฟล์แนบ 690
32 22 มิถุนายน 2563 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารส่วนราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 690
33 17 มิถุนายน 2563 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562  มีไฟล์แนบ 690
34 16 มิถุนายน 2563 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563  มีไฟล์แนบ 691
35 01 ตุลาคม 2562 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการให้บริการข้อมูลข่าวสารทาง Internet  มีไฟล์แนบ 693
36 23 สิงหาคม 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนตำบลโป่งแพร่ (กิจกรรม  มีไฟล์แนบ 693
37 03 พฤษภาคม 2562 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562  มีไฟล์แนบ 691
38 10 เมษายน 2562 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีไฟล์แนบ 690
39 08 มีนาคม 2562 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน  มีไฟล์แนบ 692
40 08 มีนาคม 2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  มีไฟล์แนบ 692
41 08 มีนาคม 2562 มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มีไฟล์แนบ 691
42 01 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562  มีไฟล์แนบ 690
43 11 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  มีไฟล์แนบ 690
44 28 ธันวาคม 2561 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  มีไฟล์แนบ 690
45 05 พฤศจิกายน 2561 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562  มีไฟล์แนบ 691
46 08 ตุลาคม 2561 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.โป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 695
47 31 มีนาคม 2560 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  มีไฟล์แนบ 690
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย