Top

กองทุน สปสช.อบต.โป่งแพร่

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 05 เมษายน 2567 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.อบต.โป่งแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567  มีไฟล์แนบ 692
2 04 ธันวาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.อบต.โป่งแพร่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566  มีไฟล์แนบ 691
3 08 กันยายน 2566 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.อบต.โป่งแพร่ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566  มีไฟล์แนบ 693
4 13 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (EF) และการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีไฟล์แนบ 694
5 05 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยาดมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  มีไฟล์แนบ 692
6 30 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านดอยชมภูร่วมใจ จัดการขยะในครัวเรือน  มีไฟล์แนบ 693
7 30 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนไทย  มีไฟล์แนบ 696
8 01 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย  มีไฟล์แนบ 691
9 01 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มเด็กนักเรียน  มีไฟล์แนบ 693
10 01 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ห่างไกลพลัดตกหกล้ม  มีไฟล์แนบ 694
11 01 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ  มีไฟล์แนบ 693
12 01 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพลดภาวะแทรกซ้อนแบบยั่งยืนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  มีไฟล์แนบ 696
13 26 พฤษภาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ อสม.ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)  มีไฟล์แนบ 694
14 26 พฤษภาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานและประชาชนทั่วไป ม.4 บ้านดอยน้อย  มีไฟล์แนบ 692
15 26 พฤษภาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรทางการแพทย์แก่ประชาชน ม.3 บ้านโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 691
16 26 พฤษภาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรทางการแพทย์แก่ประชาชน ม.2 บ้านป่าซางใต้่  มีไฟล์แนบ 693
17 26 พฤษภาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต พิชิตใจ ม.1 บ้านป่าซางเหนือ  มีไฟล์แนบ 695
18 28 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน  มีไฟล์แนบ 691
19 30 มีนาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 ร่วมใจปลอดภัยจากยาเสพติด  มีไฟล์แนบ 692
20 30 มีนาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแม่บ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 5 ร่วมใจจัดการขยะในครัวเรือน  มีไฟล์แนบ 692
21 30 มีนาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ปี 2566  มีไฟล์แนบ 707
22 30 มีนาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) ปี 2566  มีไฟล์แนบ 695
23 27 มีนาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ 2 ส ในวิถีชุมชน ม.3 บ้านโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 694
24 20 มีนาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566  มีไฟล์แนบ 693
25 16 กันยายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 693
26 07 กันยายน 2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.อบต.โป่งแพร่ ครั้งที่ 4/2565  มีไฟล์แนบ 693
27 31 สิงหาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมภูมิปัญญาการแพย์แผนไทยมอบความรู้สู่วัยเรียน  มีไฟล์แนบ 692
28 31 สิงหาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรุ้เรื่องโรคตาและการดูแลตาด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนไทย  มีไฟล์แนบ 691
29 31 สิงหาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้การสุมยาสมุนไพรดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจ  มีไฟล์แนบ 691
30 30 สิงหาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแม่บ้านวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19  มีไฟล์แนบ 691
31 23 สิงหาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแม่บ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ที่ 6 วิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19  มีไฟล์แนบ 694
32 04 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 693
33 04 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป หมู่ 4 บ้านดอยน้อย   694
34 04 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-4 ตำบลโป่งแพร่ ปี พ.ศ.2565  มีไฟล์แนบ 693
35 04 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานและประชาชนทั่วไป ม.1 บ้านป่าซางเหนือ  มีไฟล์แนบ 693
36 04 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยในชุมชนโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 692
37 04 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้  มีไฟล์แนบ 698
38 23 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกรชุมชนโป่งแพร่ ปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 693
39 23 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ปี 2565  มีไฟล์แนบ 694
40 23 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนชุมชนโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 694
41 23 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีไฟล์แนบ 693
42 23 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 693
43 23 พฤษภาคม 2565 โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2565  มีไฟล์แนบ 693
44 29 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและการได้ยินและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพดวงตาและหูในผู้สูงอายุ บ้านดอยชมภู หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 693
45 29 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการชาวห้วยส้านอาข่าวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19  มีไฟล์แนบ 692
46 31 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านดอยชมภูวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19  มีไฟล์แนบ 695
47 31 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและการได้ยินและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพดวงตาและหูในผู้สูงอายุ บ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งแพร่  มีไฟล์แนบ 692
48 31 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ปี 2565  มีไฟล์แนบ 692
49 31 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง)  มีไฟล์แนบ 693
50 30 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสตรีเหมืองลึกวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19  มีไฟล์แนบ 693
51 21 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดกรอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อม และผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มคนวัยทำงาน บ้านดอยชมภู หมู่ที่ 7  มีไฟล์แนบ 693
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย