Top

งานการเจ้าหน้าที่

โครงสร้างองค์กร
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
บริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 2219
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 2223
3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2217
4 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2201
5 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2199
6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2213
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2221
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2221
9 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2226
10 ค่านิยมหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 2195
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 2195
12 กิจกรรมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 2200
13 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2221
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2218
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 2218
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2215
17 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2216
18 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 2217
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2567-2569) 2216
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3 24
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 2212
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 2217
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 -2566) 2215
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 2213
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 2215
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงปบระมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 2220
แผนพัฒนาบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2567-2569) 2212
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 นักวิชาการศึกษา 2214
2 วิศวกรโยธา 2214
3 ครู 2217
4 นักพัฒนาชุมชน 2214
5 นายช่างโยธา 2216
6 เจ้าพนักงานธุรการ 2215
7 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2213
8 นักวิชาการสาธารณสุข 2214
9 นักวิชาการพัสดุ 2215
10 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 2213
11 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2218
12 นักวิชาการคลัง 2219
13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2215
14 นักบริหารงานท้องถิ่น 2220
15 นักทรัพยากรบุคคล 2212
16 นักบริหารงานทั่วไป 2213
17 นักบริหารงานการคลัง 2216
18 นักบริหารงานการศึกษา 2214
19 นักบริหารงานช่าง 2210
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2215
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2218
3 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 (การโอน การรับโอน) 2219
4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (การย้าย) 2217
5 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 2221
6 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) 2216
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559 2220
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559 2214
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 2224
10 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 2214
11 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 2221
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563 2217
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 2214
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562 2213
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 2219
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 2218
คำสั่งการบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงาน กองคลัง 2216
2 มอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. 2218
3 มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัด อบต. 2215
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 2214
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 2217
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 2214
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 2216
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อปท. 2221
9 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต. 2217
10 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง 2191
11 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ 2192
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย