Top

งานการเจ้าหน้าที่

โครงสร้างองค์กร
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
บริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 กิจกรรมจิตอาสา 2935
2 แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2930
3 กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ 2936
4 แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม 2936
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2933
6 กิจกรรมงานรัฐพิธี ( 5 ธ.ค. 2566) 2931
7 แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 2935
8 กิจกรรมงานรัฐพิธี 2932
9 กิจกรรมงานรัฐพิธี (23 ต.ค. 66) 2941
10 กิจกรรมงานรัฐพิธี (13 ต.ค. 66) 2938
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2936
12 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 2936
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 2939
14 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2930
15 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2935
16 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2939
17 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 2930
18 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2941
19 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2947
20 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2935
21 ค่านิยมหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 2936
22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 2930
23 กิจกรรมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 2935
24 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2933
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2938
26 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 2931
27 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2933
28 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2928
29 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 2940
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2567-2569) 2934
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 3 2933
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2 2935
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 2935
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 -2566) 2932
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 2939
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 2942
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงปบระมาณ 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 2931
แผนพัฒนาบุคลากร
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2567-2569) 2934
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 นักวิชาการศึกษา 2936
2 วิศวกรโยธา 2938
3 ครู 2933
4 นักพัฒนาชุมชน 2940
5 นายช่างโยธา 2931
6 เจ้าพนักงานธุรการ 2934
7 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2941
8 นักวิชาการสาธารณสุข 2935
9 นักวิชาการพัสดุ 2937
10 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 2943
11 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2936
12 นักวิชาการคลัง 2933
13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2943
14 นักบริหารงานท้องถิ่น 2930
15 นักทรัพยากรบุคคล 2934
16 นักบริหารงานทั่วไป 2931
17 นักบริหารงานการคลัง 2933
18 นักบริหารงานการศึกษา 2933
19 นักบริหารงานช่าง 2939
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2935
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2930
3 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 (การโอน การรับโอน) 2935
4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (การย้าย) 2931
5 กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2558 2934
6 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) 2935
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559 2937
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559 2929
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 2936
10 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 2931
11 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 2942
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563 2935
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 2935
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.2562 2934
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 2932
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 2936
คำสั่งการบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงาน กองคลัง 2932
2 มอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. 2936
3 มอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัด อบต. 2940
4 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 2938
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 2936
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 2943
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 2940
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อปท. 2936
9 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด อบต. 2935
10 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง 2938
11 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษาฯ 2931
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย