Top

งานนโยบายและแผน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ข้อบัญญัติ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 2185
2 ข้อบัญญัติ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 2184
3 ข้อบัญญัติ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง การควบคุม การเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข แมว พ.ศ. 2563 2181
4 ข้อบัญญัติ อบต.โป่งแพร่ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 2184
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 2187
2 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 2187
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ 2185
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 2185
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 2183
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2183
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 2188
2 รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ารยข้อบัญญิติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 2188
3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 2184
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2184
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2186
แผนการดำเนินงาน
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2183
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 2188
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 2187
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 2186
ติดตามและประเมินผลแผน
ลำดับ หัวข้อ เข้าชม
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2183
2 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2187
3 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2186
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย