Top

ข่าวงานพัฒนาจัดเก็บรายได้

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 / กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

27 มิถุนายน 2566
ผู้ประกาศ : กองคลัง
อ่าน : 702

../uploads/791783448.jpg

          พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510  กำหนดผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย  ป้ายที่ต้องเสียภาษี  การคำนวณพื้นที่ป้าย  ป้ายติดตั้งปีแรก   การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  การชำระภาษีป้าย  

           กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารแนบ :
      ../uploads/791783448.jpg
      
      
      
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย