Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.     ด้านกายภาพ

                        1.1 ที่ตั้งของตำบล

สภาตำบลโป่งแพร่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ  52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 หน้า 53

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งแพร่ หมู่ที่ 3 ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ลาวประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงราย ตามเส้นทางถนนเด่นห้า – ดงมะดะ ระยะทาง 18 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 177 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพะเยา ระยะทาง 70 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง  714 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีแนวเขตเริ่มจากบริเวณกึ่งกลางห้วยหัวทุ่ง ที่พิกัด 682958 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสันเขาตัดกับห้วยแม่ต๊าก บริเวณพิกัด 712922 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สิ้นสุดบริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังท้ายหมู่บ้านแม่ขาว ตำบลแม่กรณ์    ที่พิกัด 728903 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีแนวเขต เริ่มจากบริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังท้ายหมู่บ้านแม่ขาว ตำบลแม่กรณ์ ที่พิกัด 728908 ไปทางทิศใต้  ตัดกับ น้ำแม่ขาว  ที่พิกัด 920884 ไปทางทิศใต้ตามถนนลูกรังสิ้นสุดบริเวณกึ่งกลางห้วยแม่ผง ที่พิกัด 722864 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีแนวเขตเริ่มจากบริเวณกึ่งกลางห้วยแม่ผง ที่พิกัด 722864 ไปทางทิศตะวันตกตัดกับน้ำห้วยส้าน ที่พิกัด 703863 ไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังท้าย หมู่บ้านหนองผักเฮือด ตำบลจอมหมอกแก้ว ที่พิกัด 682811 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายมีแนวเขต     เริ่มจากบริเวณกึ่งกลางถนนลูกรังท้ายหมู่บ้านหนองผักเฮือด ตำบลจอมหมอกแก้ว ที่พิกัด 682861 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านสันเขาตัดกับห้วยส้าน ที่พิกัด 657932 ต่อไป ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่บริเวณกึ่งกลางห้วย หัวทุ่งที่พิกัด 682958 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

                   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                     ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโป่งแพร่  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาสลับกับที่ราบบางส่วน และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่างๆ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน มีดอยที่สำคัญ คือ ดอยแม่มอญ และดอยจ้องสลับแสง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                     ลักษณะภูมิอากาศโดยรวมจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน จะมีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 32 – 36 องศา เซลเซียส ฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 12 – 25 องศาเซลเซียส ฤดูฝน จะมีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 25 – 36 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝน 290 มิมิลิตร

1.4  ลักษณะของดิน

                         ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพของดินกลุ่มชุดดิน จัดอยู่กลุ่มดินที่ 29 (29B , 29C , 29C)

2. ด้านการเมืองการปกครอง

                   2.1 เขตการปกครอง

          แบ่งเขตการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

          หมู่ที่ 1 บ้านป่าซางเหนือ

หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางใต้

หมู่ที่ 3 บ้านโป่งแพร่

หมู่ที่ 4 บ้านดอยน้อย

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยส้านพลับพลา

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้าน

หมู่ที่ 7 บ้านดอยชมภู

หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองลึก

หมู่ที่ 9 บ้านห้วยส้านอาข่า

3. ประชากร

                   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,628 คน แยกเป็นชาย 2,238 คน หญิง 2,390 คน  จำนวนหลังคาเรือน 2,053 หลังคาเรือน

4. สภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

 โรงเรียนประถมศึกษา                         2  แห่ง

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             1  แห่ง

          4.2  สาธารณสุข        

         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            2  แห่ง

         สถานพยาบาลเอกชน                              4  แห่ง

         คลินิกชุมชน                                           3  แห่ง
         ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน       9  แห่ง

                4.3 อาชญากรรม

                    ด้วยสภาพเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรแม่ลาว ทำให้ในพื้นที่ไม่พบเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิก อปพร.และมีผู้นำที่ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับสมาชิกในหมู่บ้านและช่วงกลางคืนได้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าสาธารณส่องให้ความสว่างอย่างเพียงพอ

4.4 ยาเสพติด

ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำของหมู่บ้าน  และหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้ตามอำนาจหน้าที่  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี   และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรม

4.5  การสังคมสงเคราะห์

สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ

สงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครอบ

ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี และผู้สูงอายุ

                   5. ระบบบริการพื้นฐาน

               5.1 การคมนาคมขนส่ง

          เส้นทางที่ 1 ถนนสานเด่นห้า – ดงมะดะ

เส้นทางที่ 2 ถนนสายป่าซาง – โป่งมอญ

เส้นทางที่ 3 ถนนสายห้วยส้านดอนจั่น – ห้วยส้านพลับพลา

เส้นทางที่ 4 ถนนสายทางเข้า หมู่ที่ 7

เส้นทางที่ 5 ถนนสายทางเข้า หมู่ที่ 9

                   5.2 การไฟฟ้า

                   มีการใช้ไฟ้ฟ้าครบทั้ง 9 หมู่บ้าน

5.3 การประปา

มีการใช้ประปาครบทั้ง 9 หมู่บ้าน

5.4 โทรศัพท์

                โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย