Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

นโยบายผู้บริหาร

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งน้ำ

    1.1 พัฒนาและปรับปรุงถนนในหมู่บ้านชุมชนและถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

    1.2  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน ชุมชน สถานที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

    1.3  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ


 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

     2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ในชุมชน

     2.2  ส่งเสริมการทำอาชีพเกษตรแบบผสมผสาน สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ เทคโนโลยี  ในการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

     2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้

     2.4 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

     2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้บริโภคในครอบครัว หรือเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 

 3.  นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     3.1 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร

     3.2 สนับสนุนการฝึกอบรม สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน (ชรบ.) ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดไว้  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.3 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นต่อไป

     3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อย่างเท่าเทียม

     3.5 ส่งเสริมและสนับสนุน ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์และให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามคงอยู่สืบไป

 4. นโยบายด้านการสาธารณสุขและการกีฬา

     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน สร้างสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

     4.2   ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

     4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

 5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     5.1 ส่งเสริมการจัดการ การควบคุม การกำจัดมลภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน

    5.2 ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาป่าชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย