Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

สภาพเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
          อาชีพ อาชีพส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน ทำไร่ รองลงมาได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป โดยแยกพื้นที่การเกษตรกรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
พื้นที่การเกษตร
ที่ หมู่บ้าน พื้นที่นา(ไร่) พื้นที่
ไร่
(ไร่)
พื้นที่
ไม้ผล
ไม้ยืนต้น (ไร่)
พื้นที่พืชผัก
(ไร่)
รวม ครัวเรือนเกษตร
1 บ้านป่าซางเหนือ 352 144 62 6 564 84
2 บ้านป่าซางใต้ 510 234 263 34 1,041 93
3 บ้านโป่งแพร่ 485 458 577 22 1,542 123
4 บ้านดอยน้อย 125 46 23 - 194 32
5 บ้านห้วยส้านพลับพลา 427 895 345 11 1,322 141
6 บ้านห้วยส้านพลับพลา 325 410 210 - 945 174
7 บ้านดอยชมภู 145 518 102 2 767 44
8 บ้านเหมืองลึก 248 471 82 35 836 96
9 บ้านห้วยส้านอาข่า 471 568 1,359 - 2,398 80
  รวม 3,088 3,744 3,023 110 9,965 867
(ที่มา : เกษตรอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย