Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา
“โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อมมั่นคง ดำรงประชาธิปไตย  ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้เคียงคู่คุณธรรม”

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ (Vision)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ จะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม
การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในตำบลโป่งแพร่   โดยมีวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ
“โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อมมั่นคง ดำรงประชาธิปไตย ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้เคียงคู่คุณธรรม”
พันธกิจ
          1.มีการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อมมั่นคง
          
2.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
          
3.กลุ่มอาชีพเข้มแข็งแหล่งเพาะปลูกได้ผลดี
          
4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพอนามัยแข็งแรง
          
5.ประชาชนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          
6.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย