Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง รักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ การคมนาคม เช่น ประปา  สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เหมือง ฝาย การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย – เหมือง ในเขตตำบลพัฒนาระบบการจราจร และป้ายต่าง ๆ
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การสนับสนุน ฝึกอบรม และส่งเสริมด้านอาชีพและวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ราษฎรทั่วไปและกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ในตำบลโป่งแพร่
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดอุบัติเหตุทางการจราจรและความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วมของประชาชน
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ก่อสร้างอาคารในแหล่งท่องเที่ยว และอาคารส่วนประกอบต่างๆ จัดให้มีการปรับปรุง  ก่อสร้างสวนหย่อมในแหล่งท่องเที่ยว จัดสร้างระบบกำจัดขยะ รวมทั้งการรณรงค์ อบรมปลูกจิตสำนึก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.5 การศึกษา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมประเพณีอันดีงาม กิจการ ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนและนักเรียน และคอมพิวเตอร์
การแข่งขันกีฬาระดับตำบล หมู่บ้าน โรงเรียนและอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมสนับสนุนด้านอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน และวัสดุการศึกษาต่าง ๆ และสนับสนุนการดำเนินงาน 
ด้านวัฒนธรรมของชุมชน
1.6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบ และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย