Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

บริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

3.1 การคมนาคม

เส้นทางที่  1  ถนนสายเด่นห้า – ดงมะดะ      

เส้นทางที่  2  ถนนสายป่าซาง – โป่งมอญ              

เส้นทางที่  3  ถนนสายห้วยส้านดอนจั่น – ห้วยส้านพลับพลา

เส้นทางที่  4  ถนนสายทางเข้า หมู่ที่  7  

เส้นทางที่  5  ถนนสายทางเข้า หมู่ที่  9 (ถนนลูกรัง)  

3.2 โทรคมนาคม

โทรศัพท์สาธารณะ   9    แห่ง

3.3 การไฟฟ้า

     มีใช้ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ทั้งหมดรวม 1,741 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ              97 ของพื้นที่ทั้งหมด 

3.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ  จำนวน   11   แห่ง ได้แก่

1. ลำห้วยชมภู                          7. ลำห้วยเหี๊ยะ

2. ลำห้วยคันขวา                        8. ลำห้วยน้ำขุ่น

3. ลำห้วยส้าน                           9. ลำห้วยแม่สาด

4. ลำห้วยป่าตอง                        10. ลำห้วยแม่มอญ

5. ลำห้วยขนุน                          11. ลำห้วยแม่ขาว

6. ลำห้วยคำ                  

3.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                      4     แห่ง

บ่อน้ำตื้น             434     แห่ง

อ่างเก็บน้ำ              4     แห่ง

บ่อบาดาล            11     แห่ง

ประปาภูเขา                       9     แห่ง

ประปาผิวดิน            1     แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย