Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

สมาชิกสภา


นายสิทธิ ฟองศรี
ประธานสภา อบต.โป่งแพร่
-นางกันจนา ขันสุธรรม
รองประธานสภา อบต.โป่งแพร่นายอัศวิน จินตะเลขา
เลขานุการสภา อบต.โป่งแพร่นางบานเย็น มะโนวัง
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ หมู่ที่ 1น.ส.ชนวรรณ วงค์กาวิน
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ หมู่ที่ 3นางฐิติญา คีรีแก้ว
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ หมู่ที่ 4นางขันแก้ว พึ่งนา
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ หมู่ที่ 6นายเกตุ มโนภัทร
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ หมู่ที่ 7นายชนกันต์ มะโนวัง
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ หมู่ที่ 8นายศักดา วนคีตา
สมาชิกสภา อบต.โป่งแพร่ หมู่ที่ 9


องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย