Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

ห้วหน้าส่วนราชการ


นายอัศวิน จินตะเลขา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
0857065820นายธนัญชัย หนักตื้อ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
0947459551สิบโทรัฐศาสตร์ สีอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
0899990625นางสาวศรีทัย รวมสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
0844847570นายพันธ์ยุทธ ปินตาพรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
0931350990นางนงนุช จุ่มทา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0843668654


องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย