Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

สำนักปลัด


สิบโทรัฐศาสตร์ สีอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดนายศุภชัย ทาแกง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายพิเชียร ทาแกง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการน.ส.กมลวรรณ วรรณมณี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายเดชณรงค์ จันทรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโสนายอรุณ รัตนกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางศิรินันท์ แก้วนิ่ม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนางสาวนิภาภรณ์ เครือวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายอุดม เครือวงค์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)นายสังวรณ์ แสงคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายอดิศักดิ์ มีสุนทร
คนงานนายศราวุธ คีรีแก้ว
คนงานนายวิทยา อาซอง
พนักงานดับเพลิงนายเกษม ศิลา
พนักงานดับเพลิง


องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย