Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

กองคลัง


นางสาวศรีทัย รวมสุข
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวเกศรินทร์ ปินตานาง
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสาวเพลินจิต บุตรชา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางสาวสุภาพร เครือวงค์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางทิพยนารี พรหมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นายตันดิกร ทิพย์สุภา
คนงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย