Top

ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร เอกสารดาวน์โหลด

กองการศึกษา


นางนงนุช จุ่มทา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-นางสาวสารภี อุไรรัตน์
ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
-นางสาวกิตติมา ปัญญาทิพย์
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ
-นางสาวอรอนงค์ หมื่นแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
-- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-- ว่าง -
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-นางบุษบา เขม้นกิจ
ผู้ดูแลเด็ก
-นางมนัญญา รวมทอง
ผู้ดูแลเด็ก
-นางสาวจิราพร สาระทูล
คนงาน
-


องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 0-5377-8249
เบอร์โทร : 0-5377-8249
ที่อยู่ไปรษณีย์
222 หมู่ที่ 3 ตำบล โป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57000
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : pongphrae2556@gmail.com
FB : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย